NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD OD 1.3.2023

01. 03. 2023
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
DOMOVA PRO SENIORY
ČERVENÝ MLÝN VŠESTUDY
 
 
 
 
 
 
 
 
I.

Obecná ustanovení

Návštěvní řád slouží k informovanosti všech návštěv a je závazný pro všechny osoby, které vstupují do areálu Domova pro seniory Červený Mlýn Všestudy (dále jen Domov).
II.
Povinnosti návštěv
Vstupem do Domova návštěvník souhlasí s Návštěvním řádem Domova, pokyny zřizovatele či zaměstnanců a zavázal se jimi při návštěvě řídit. Návštěvní řád je k dispozici ve vstupní chodbě hlavního vchodu, v 1. patře (u výtahu) i přízemí ubytovací části Domova, je uložen u všech vedoucích pracovníků, dostupný na webových stránkách Domova a obdrží jej každý nový nastupující klient.
Vstup a pobyt v Domově je podmíněn dodržováním zákonů, vyhlášek a dalších podzákonných norem České republiky a interních předpisů Domova.
Každá osoba vstupující do Domova je povinna se chovat tak, aby nedocházelo k poškozování Domova, jeho vybavení či k poškození majetku (i klientského) či zdraví jiných osob (dalších návštěvníků, klientů a zaměstnanců); dále je povinna zachovávat čistotu a pořádek v Domově a jeho okolí; při využívání nějakého prostoru (např. zahrady, jídelny apod.) je při odchodu užívanou osobou (nebo doprovodnou osobou dítěte) uveden do původního stavu.
Návštěvníci Domova jsou povinni při svém pobytu respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost ke klientům, k pracovníkům Domova a dalším návštěvníkům, a jsou povinni zdržet se jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivost.
V případě návštěvy dětí v Domově jsou za ně zodpovědní jejich zákonní zástupci nebo osoby, které s dětmi přišly.
Do Domova vstupuje každý na vlastní nebezpečí.
Domov si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, která nevyhoví předpisům, které se na jeho pobyt v Domově vztahují, tj. návštěvnímu řádu a jiným právním předpisům a dále pokynům zřizovatele či zaměstnanců Domova nebo jejíž chování shledá nepřístojným (např. napadení jiného návštěvníka, klienta či zaměstnance, rasově motivované skandování, nepřiměřené obtěžování jiných návštěvníků atd.). Také každá osoba zjevně pod vlivem alkoholu nebo drog nebude vpuštěna do Domova nebo bude případně vyvedena z prostor.
 
 
 
Každá osoba, která svým chováním navodí podezření z páchání některého z trestných činů uvedeného v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen tr.zák.) nebo přestupku, bude z Domova vyvedena a předána Policii ČR, tzn., ten kdo zejména:
 • úmyslně nebo z nedbalosti způsobí nebo zvýší obecné nebezpečí nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění (§ 272 nebo 273 tr. zák., např. požár, povodeň, tedy hrozí-li návštěvníkům, klientům či zaměstnancům Domova nebezpečí velkého rozsahu);
 • nabízí návštěvníkům, klientům či zaměstnancům Domova omamnou nebo psychotropní látku (§ 283 tr. zák.);
 • svádí návštěvníky, klienty či zaměstnance Domova ke zneužívání návykových látek (§ 287 tr. zák.);
 • šíří úmyslně nebo z nedbalosti způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé lidské choroby (§ 152 a 153 tr. zák.);
 • užije násilí proti skupině návštěvníků, klientů či zaměstnanců Domova nebo jim vyhrožuje ublížením na zdraví (§ 352 tr. zák.);
 • veřejně hanobí některý národ, jazyk, etnickou skupinu nebo rasu, politické přesvědčení, vyznání apod. (§ 355 tr. zák.);
 • veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě (§ 356 tr. zák.);
 • veřejně šíří poplašnou zprávu (§ 357 tr. zák., např. bezdůvodně oznámí uložení výbušniny nebo bezdůvodně volá o pomoc apod.);
 • způsobí jinému návštěvníkovi, klientům či zaměstnancům Domova úmyslně nebo z nedbalosti těžkou újmu na zdraví (§ 147 tr. zák.);
 • užije násilí vůči jinému návštěvníkovi, klientům či zaměstnancům Domova v úmyslu zmocnit se cizí věci (§ 173 tr. zák.);
 • zničí poškodí nebo učiní neupotřebitelnou jakoukoli věc v Domově a způsobí tak škodu na cizím majetku nikoli nepatrnou (§ 228 tr. zák.).
l) každý, kdo zpozoruje v prostorách nebo na zařízeních v Domova závadu ohrožující bezpečnost osob nebo závadu hrozící poškozením majetku, má povinnost takovouto závadu ihned nahlásit pracovníkům Domova.
V případě zranění jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen uvědomit o tom pracovníky Domova. Domov nezodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem.
 
 
Do Domova není dovoleno vnášet drogy, toxické a omamné látky, zbraně (bodné, sečné, střelné apod.), výbušné látky (trhaviny, třaskaviny a výbušné hořlaviny), hořlaviny a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví nebo majetku, jak Domovu, tak návštěvníkům, klientům a zaměstnancům. O nebezpečnosti jednotlivých předmětů má právo rozhodnout Domov.
V Domově je zakázáno používat otevřený oheň, vyjma vyhrazených míst (např. zahrada).
Povinností každé osoby vstupující do Domova je odevzdat předměty nalezené v Domově pracovníkům Domova nebo vedení Domova.
Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána podle příslušných platných právních předpisů České republiky.
Domov nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za ztrátu věcí návštěvníků či jejich zcizení jinými osobami.
V případě evakuace objektu Domova je každá osoba v té chvíli pobývající v objektu povinna dodržovat evakuační řád — řídit se daným značením a řídit se pokyny pracovníků Domova a dalších pověřených osob řídících evakuaci. Nouzové východy jsou vyobrazeny a popsány na evakuačních pláncích budovy.
V prostorách Domova je zakázáno kouřit s výjimkou míst k tomu určených a označených zjevně viditelným nápisem jako prostor vyhrazený pro kouření, kde je zajištěno dostatečné větrání podle požadavků stanovených zvláštním právními předpisy.
Nedodržuje-li návštěvník v Domova zákaz kouření, a to ani po výzvě, aby v tomto jednání nepokračoval nebo aby prostor opustil, je Domov oprávněn požádat Policii České republiky o zákrok směřující k dodržení zákazu.
Návštěvy mají zakázáno vstupovat do všech pracovních a provozních prostor určených pro zaměstnance Domova.
Návštěvníci, kteří se v Domově účastní veřejně pořádané akce, mají zakázáno dále také vstupovat na jednotlivá patra, kde se nachází pokoje klientů, není-li určeno jinak.
V případě, že návštěva toto poruší, může být zaměstnancem Domova vykázána z objektu. V případě neuposlechnutí zaměstnanec ihned informuje přímého nadřízeného a ten následně kontaktuje Policii ČR. V případě nepřítomnosti přímého nadřízeného se informuje jeho zástupce nebo daný zaměstnanec přímo volá Policii ČR.
 
 
 
 
 
III.
Návštěvní doba
Čas návštěv je upraven v Domácím řádu Domova, bodě XVIII. Návštěvy. Z důvodu zajištění soukromí a klidu všech klientů Domova jsou návštěvní hodiny stanoveny v zimním období od 08:00 do 20:00 hodin a v letním období od 08:00 do 20:00 hodin.
Pokud je nezbytné návštěvu uskutečnit v čase od 22,00 do 8,00 hod. je potřeba schválení ředitele Domova (mimo stanovené návštěvní hodiny). Návštěva je povinna dodržovat noční klid, aby nebyli rušeni ostatní klienti a svoji přítomnost oznámit službu konajícím pracovníkům přímé péče Domova.
V případě, že návštěva probíhá na dvou a třílůžkovém bytě, musí se návštěvník chovat v zájmu dobrého soužití všech osob. Doporučujeme požádat o souhlas trávit čas s navštívenou osobou na vícelůžkových bytech i další spolubydlící klienty. V případě, že bude návštěvník jakýmkoliv způsobem narušovat soužití ostatních klientů, poskytovatel sociální služby si vymezuje právo návštěvu vykázat z objektu služby. V případě neuposlechnutí volá zaměstnanec Policii ČR. Z tohoto je proveden písemný záznam, který bude zaznamenán do Záznamu péče v programu Cygnus2 (část Sociální dokumentace) klienta, u kterého návštěva probíhala, Pokud bude stejný návštěvník třikrát vykázán, bude mu zakázán vstup do objektu Domova.
Návštěvám při setkání se svými blízkými doporučujeme využívat i společné prostory Domova, a to venkovní zahradu (v zimním období se zadní zahrada neotevírá vzhledem k možnému nebezpečí úrazu, náledí a pádům) nebo jídelnu a chodby s posezením.
IV.
Ubytování návštěv
Ubytování návštěv v určených prostorách Domova není možné zajistit z důvodu kapacitních (velikost pokojů). Domov nemá volné prostory, kde by ubytování bylo možné poskytnout. Není možné přespávat na klientských pokojích.
U klienta je možné zůstat přes noc pouze v případě doprovázení klienta v terminálním stádiu, a to po domluvě s vedoucí sociálně zdravotního úseku, která informuje pracovníky přímé péče.
V.
Návštěva se zvířaty
Návštěva domácích zvířat v Domově je podmíněna zachováním všech hygienických a bezpečnostních opatření. Za případnou škodu nebo ublížení na zdraví jiné osobě (nebo
 
zvířeti) způsobené zvířetem odpovídá vždy jeho majitel. Dále je majitel zodpovědný za dodržování pořádku v Domově a jeho okolí, např.  úklid exkrementů ze zahrady.
VI.
Omezení návštěv
Při mimořádných událostech a opatřeních, např. během chřipkové nebo jiné epidemie, mohou být návštěvy na doporučení Domova omezeny nebo dle příslušných orgánů omezeny nebo zakázány.
VII.
Závěrečná ustanovení
Návštěvní řád je k dispozici ve vstupní chodbě hlavního vchodu, v 1. patře (u výtahu) i přízemí ubytovací části Domova, je uložen u všech vedoucích pracovníků, dostupný na webových stránkách Domova a obdrží jej každý nový nastupující klient.
Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 8. 2021. Všechny dříve vydané směrnice zabývající se touto problematikou s účinností této směrnice zanikají.
Směrnice podléhá revizi minimálně 1x za 2 roky, jinak dle potřeby.
Se směrnicí jsou povinni se prokazatelně seznámit všichni zaměstnanci a klienti, což stvrdí svým podpisem. Dále všichni návštěvníci, kteří svým vstupem do Domova stvrzují seznámení se s touto směrnicí a dodržování nastavených pravidel.
Ve Všestudech 01.08.2022
 
 
Mgr. Aneta Heřmanová, DiS.
  ředitelka Domova