ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA
 
Určeno pro: všechny pracovníky Domova
Základní ustanovení
  • Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování všech pracovníků zařízení a informovat veřejnost o chování, které je oprávněna očekávat.
  • Pracovníci dbají na dodržování lidských práv tak, jak jsou vyjádřeny v Listině základních práv a svobod, řídí se zákony tohoto státu a závaznými předpisy, platnými pro jejich povolání.
 
A-  Etické zásady
-Sociální práce je založena na hodnotách demokracie a lidských práv. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv u skupin i jednotlivců, tak jak jsou vyjádřeny v Chartě lidských práv Spojených národů a v Úmluvě o právech dítěte. Dále se řídí zákony tohoto státu, které se od těchto kodexů odvíjejí.
 -Sociální pracovník respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to,
jak se podílí na životě celé společnosti.
 -Sociální pracovník respektuje právo každého jedince na seberealizaci v míře, aby současně nedocházelo k omezení takového práva druhých osob.
            -Sociální pracovník pomáhá jednotlivcům, skupinám, komunitám a dobrovolným společenským organizacím svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi při jejich rozvoji a při řešení konfliktů jednotlivců se společností a jejich následků.
-Sociální pracovník musí dávat přednost své profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy. Služby, které poskytuje, musí být na nejvyšší odborné úrovni.
.
 
B-..Pravidla etického chování sociálního pracovníka
 
1.Ve vztahu ke klientovi
Sociální pracovník vede své klienty k vědomí odpovědnosti sám za sebe.
 Sociální pracovník jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva svých klientů.
 Sociální pracovník pomáhá se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace všem klientům. Při žádné formě diskriminace nespolupracuje a nezúčastní se jí.
Chrání klientovo právo na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace požaduje
s ohledem na potřebnost při zajištění služeb, které mají být klientovi poskytnuty. Žádnou informaci o klientovi neposkytne bez jeho souhlasu. Výjimkou jsou osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům nebo jestliže jsou ohroženy další osoby. V případech správního řízení umožňuje účastníkům tohoto řízení nahlížet do spisů.
Sociální pracovník dbá, aby klienti obdrželi všechny služby a dávky sociálního zabezpečení
na které mají nárok a to nejen od instituce, ve které je zaměstnán, ale i ostatních příslušných zdrojů. Poučí klienty o povinnostech, které vyplývají z takto poskytnutých služeb a dávek. Pomáhá řešit i jiné záležitosti a problémy klienta týkající se jiné složky jeho života.
Sociální pracovník hledá možnosti, jak zapojit klienty do procesu řešení jejich problémů.
 
2.Ve vztahu ke svému zaměstnavateli
Sociální pracovník odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku ke svému zaměstnavateli.
V zaměstnavatelské organizaci vytváří takové podmínky, které umožní sociálním pracovníkům v ní zaměstnaným přijmout a uplatňovat závazky, vyplývající z tohoto kodexu.
Snaží se ovlivňovat sociální politiku, pracovní postupy a jejich praktické uplatňování
ve své zaměstnavatelské organizaci s ohledem na co nejvyšší úroveň služeb poskytovaných klientům.
 
3.Ve vztahu ke kolegům
Sociální pracovník respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků. Vykonává a rozšiřuje spolupráci s nimi a tím zvyšuje kvalitu poskytované sociální služby.
Respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů, ostatních odborných
a dobrovolných pracovníků.
Kritické připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě a vhodným způsobem.
 
4.Ve vztahu ke svému povolání a odbornosti
Sociální pracovník dbá na udržení a zvyšování prestiže svého povolání.
Neustále se snaží o udržení a zvýšení odborné úrovně sociální práce a uplatňování nových přístupů a metod.
Brání tomu, aby odbornou sociální práci prováděl nekvalifikovaný pracovník bez patřičného vzdělání.
Je zodpovědný za své soustavné celoživotní vzdělávání a výcvik, což je základ pro udržení stanovené úrovně odborné práce a schopnosti řešit etické problémy a dilema.
Pro svůj odborný růst využívá znalosti a dovednosti svých kolegů a jiných odborníků, naopak své znalosti a dovednosti rozšiřuje v celé oblasti sociální práce.
 
5.Ve vztahu ke společnosti
Sociální pracovník má právo i povinnost upozorňovat širokou veřejnost a příslušné orgány na způsoby, kterými společnost, vláda nebo přispívají k obtížím a utrpení lidí a nesnaží
se o jejich ukončení.
Zasazuje se o zlepšení sociálních podmínek a sociální spravedlnosti tím, že podněcuje změny v zákonech, politice státu i v politice mezinárodní.
Upozorňuje na možnost spravedlivějšího rozdělení společenských zdrojů a potřebu zajistit přístup k těmto zdrojům těm, kteří to potřebují.
Působí na rozšíření možnosti a příležitosti ke zlepšení kvality života pro všechny lidi,
a to se zvláštním zřetelem ke znevýhodněným a postiženým jedincům a skupinám.
Sociální pracovník působí na zlepšení podmínek, které zvyšují vážnost a úctu ke kulturám, které vytvořilo lidstvo. ETICKÉ PROBLÉMOVÉ OKRUHY
Tyto problémové okruhy by měly být rozpracovány v rozšířeném kodexu, který by byl zaměřen právě na specifika sociální práce v různých oblastech.
Sociální práce s jednotlivcem, rodinami, skupinami, komunitami a organizacemi vytváří
pro sociálního pracovníka situace, v kterých musí nejen eticky hodnotit, vybírat možnosti,
ale i eticky rozhodovat. Sociální pracovník eticky uvažuje při sociálním šetření, sběru informací, jednáních a při své profesionální činnosti o použití metod sociální práce, o sociálně technických opatřeních a administrativně správních postupech z hlediska účelu, účinnosti
a důsledku na klientův život.
 
A. Základní etické problémy jsou:
- kdy vstupovat či zasahovat do života občana a jeho rodiny, skupiny či obce (např. z hlediska prevence či sociální terapie společensky nežádoucí situace.)
- kterým sociálním případům dát přednost a věnovat čas na dlouhodobé sociálně výchovné působení
- kolik pomoci a péče poskytnout, aby stimulovaly klienta ke změně postojů a k odpovědnému jednání a nevedly k jejich zneužití
- kdy přestat se sociální terapií a poskytováním služeb a dávek sociální pomoci
 
B. Další problémové okruhy
Které se občas vyskytují a vyžadují etické hodnocení a rozhodování vyplývající
z následujících situací, kdy loajalita sociálního pracovníka s klientem se dostane do střetu zájmů.
- při konfliktu zájmu samotného pracovníka se zájmem klienta
- při konfliktu klienta a jiného občana
- při konfliktu mezi institucí či organizací a skupinou klientů
- při konfliktu zájmu klientů a ostatní společnosti
- při konfliktu mezi zaměstnavatelem a jeho sociálními pracovníky
 
C. Když sociální pracovník má ve své náplni roli pracovníka
Který klientům pomáhá a současně má klienty kontrolovat. Vztahy mezi těmito protichůdnými aspekty sociální práce vyžaduje, aby si sociální pracovníci vyjasnili etické důsledky kontrolní role a do jaké míry je tato role přijatelná z hlediska základních hodnot sociální práce.
 
Postupy při řešení etických problémů
  1. Závažné etické problémy budou probírány a řešeny ve skupinách pracovníku v rámci SSP. Sociální pracovník má mít možnost diskutovat, zvažovat a analyzovat tyto problémy
ve spolupráci s kolegy a dalšími odborníky, event. i za účasti stran, kterých se týká.
  1. Společnost sociálních pracovníků v ČR může doplnit a přizpůsobit etické zásady
    pro ty oblasti terénní sociální práce, kde jsou etické problémy komplikované a závažné.
  2. Na základě tohoto kodexu je úkolem SSP pomáhat jednotlivým sociálním pracovníkům analyzovat a pomáhat řešit jednotlivé etické problémy.
 
 
 
 
 
Etický kodex je pro každého pracovníka závazný. Jeho nedodržování je považováno za porušení pracovní kázně se všemi důsledky z toho vyplývajícími.
 
 
Platnost od: 01.08.2022
 
Za aktualizaci odpovídá:                                                        Schválil:
Mgr. Aneta Heřmanová, DiS.                                                Mgr. Aneta Heřmanová, DiS.
ředitelka Domova                                                                  ředitelka Domova
 
 

Dokumenty ke stažení